facebook
Adametronics logo

RODO

 

a

Szanowni Państwo!!!

              

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), mamy obowiązek udzielania kompleksowych informacji o tym, w jaki sposób przetwarzane są̨ zbierane dane.

W świetle RODO przyjmując od Państwa zgłoszenie, czy to w formie papierowej czy elektronicznej, z określoną̨ treścią̨, z podpisem, Adametronics Magdalena Admaszek, staje się ich Administratorem.

Inspektorem Danych Osobowych jest Pan Marek Adamaszek z którym możecie się Państwo kontaktować pod adresem email: abi@adametronics.pl

Podane przez Państwa dane przetwarzamy w celu realizowania przedstawionego przez Państwa zgłoszenia, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

Dane osobowe w treści złożonego przez Państwa zgłoszenia będą przetwarzane przez okres wymagany przez przepisy prawa.

Informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa.

Nasza firma stosuje niezbędne środki zabezpieczające poufność i integralność Państwa danych osobowych. Zabezpieczenia obejmują środki fizyczne i technologiczne ograniczające dostęp do Państwa danych, jak również stosowne środki zabezpieczające przed utratą Państwa danych.

 

Mają Państwo Prawo do:

- ochrony danych osobowych,

- dostępu do treści swoich danych osobowych

oznacza to, że możecie Państwo prosić, aby administrator danych osobowych wyeksportował z baz danych informacje, jakie posiada na Państwa temat i przesłał je do Państwa w formie pisemnej lub elektronicznej

- do poprawiania danych

jeżeli przetwarzane przez administratora dane są nieprawidłowe, mają Państwo prawo do ich poprawienia.

- do ograniczenia przetwarzania danych

jeżeli uznają Państwo, że Administrator przetwarza zbyt szeroki zakres Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo zażądać, aby zakres danych został ograniczony,  o ile żądanie to nie będzie sprzeciwiało się wymaganiom nakładanym przez obowiązujące prawo lub nie będzie to konieczne dla realizacji umowy.

- do żądania usunięcia danych

Prawo to, zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza żądanie, aby Administrator danych usunął wszelkie informacje zawierające Państwa dane osobowe, o ile będzie to możliwe na podstawie przepisów prawa.

- do przenoszenia danych do innego administratora danych

Jeżeli Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody lub w związku zrealizowaną umową, to zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych możeice Państwo poprosić, aby Administrator wyeksportował Państwa dane, do odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych.

 

Mają również Państwo prawo do sprzeciwu przetwarzania Państwa danych osobowych

Prawo do sprzeciwu składać  można w sytuacji, gdy nie chcą Państwo, aby Administrator przetwarzał Państwa dane osobowe w określonym celu.

Prawo do sprzeciwu możecie Państwo zgłosić bezpośrednio do Inspektora Danych Osobowych Placówki lub listownie na adres Administratora danych osobowych.

Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki2, 00-193 Warszawa